مرور رده

سنتی

استاد دو تار با سازش ۱۷۰ مدرسه ساخت

عثمان محمدپرست گفت : اصلا به غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، بنیاد هیچ منزلتی، جاودانه نیست. من عثمانم؛ در سراسر دنیا به خاطر این ساز و این موسیقی مشهور شدم، با این ساز 170 مدرسه ساختم اما این موسیقی را فراموش کرده‌اند. چه کسی از من به…
ادامه مطلب ...